Shine Choir - Postponed

3:30-5:00pm @ Main Hall, 286